شبکه های شناختی فازی

شبکه های شناختی فازی: انتخاب راهبرد مدیریت دانش با رویکرد شبکه های شناختی فازی/ مهندس مهدی یادگاری،مهندس محمدعلی محمودیار، دکتر محمدجعفر تارخ؛ با حمایت انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

160000 تومان
160000 تومان 
اضافه به سبد خرید