بررسی رفتار شیارشدگی اصلاح شده با نانو اکسید آهن در مخلوطهای آسفالتی ماستیک درشت دانه

بررسی رفتار شیارشدگی اصلاح شده با نانو اکسید آهن در مخلوطهای آسفالتی ماستیک درشت دانه/ نویسنده: سجاد کفاش زاده

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید