logo-samandehi

انجمن پاکسازی

انجمن پاکسازی
قیمت: 25000 تومان

انجمن پاکسازی

جدی نگرفتن مغزهای کوچک زنگ‌زده، بی‌تفاوتی نسبت به بیشعورها، حماقت‌نکردن، یکی‌نشدن با تن‌های‌تنها، گذر از انسان‌نماهای مذبذب، و کنارگذاردن مردمان و مسلکهای بی‌اصالت، و درعین‌حال، خروج از مستراح پلیدی‌ها، پاک‌شدن از کرونای نفسانیت، بلندشدن، عبرت‌گرفتن و نصیحت‌پذیرفتن، آبشخور ریشه‌ها را جستجوکردن، ممنوع‌دانستن هر بن‌بستی، پَرِ پرواز یافتن و جوانی‌نمودن، و با اتکال به خدایی که هرگز مثل آدمها نیست، پهلوانانه و مقتدرانه به اوج سعادت و عزت دو گیتی رسیدن، بخش‌هایی از زینت و زیور و مرواریدهای پُربهایی‌است که به امداد الهی در گنجینۀ باارزش «انجمن پاکسازی» به آن دست خواهید‌یافت.